home

UvA-FNWI - FEC - Facultair Ethische Commissie.

http://uva.nl/

Purpose

This page is to explain the FEC committee process and required documentations.

Toetsingskader voor mogelijke ethische issues

Onderzoekers die zijn aangesteld bij de FNWI worden geacht

  1. goed op de hoogte te zijn van principes die de VSNU heeft vastgesteld voor integer onderzoek [1];
  2. goed op de hoogte te zijn van ethische issues die binnen hun vakgebied aan de orde kunnen zijn;
  3. zich als een wetenschappelijk professional te gedragen, conform de richtlijnen van de VSNU.

Dit uitgangspunt legt de verantwoordelijkheid voor integere wetenschapsbeoefening, waaronder het herkennen van ethische kwesties die kunnen voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek, bij de onderzoekers. Ethische toetsingscommissies kunnen onderzoekers desgevraagd met advies ondersteunen bij het herkennen en ondervangen van ethische kwesties. Deze uitgangspunten tezamen vormen de basis voor taakstelling en beleid van de ethische commissie van de FNWI (FEC). De FEC toetst derhalve alleen voorstellen waarvoor geldt dat bij onderzoekers gerede twijfel bestaat of het onderzoek voldoet aan ethische normen die op dat moment gelden voor het vakgebied van de onderzoeker of onderzoekers.

De door de commissie vast te stellen werkprocessen voor aanmelden, beoordelen en adviseren van onderzoekprojecten van medewerkers en studenten op basis van peer review zullen gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten:
  1. De FEC voert geen toetsing uit van theoretisch, experimenteel en toepassingsgericht onderzoek waarbij naar het oordeel van de onderzoeker geen gevolgen verbonden zijn voor de integriteit van subjecten en objecten van onderzoek, zoals personen en proefdieren, en geen maatschappelijke gevolgen aan de orde kunnen zijn voor veiligheid, milieu en volksgezondheid.
  2. De FEC toetst niet op aspecten van onderzoek die reeds getoetst worden krachtens ethische wetgeving, zoals de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek (WMO) door een Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC), of de Wet op Dierproeven (WoD) door een Dier Experimenten Commissie (DEC).
  3. De FEC toetst geen onderzoek dat valt onder een sectorale ethische commissie (SEC) die is ingesteld door een of meer onderzoekinstituten en/of onderwijsinstituten van de faculteit.

    Voor alle andere gevallen geldt het volgende:

  4. Als een voorgesteld onderzoek nadelige gevolgen kan hebben voor persoonlijke of sociale integriteit van personen of dieren die subject of object van zijn van het onderzoek, of als sprake kan zijn van ingrijpende maatschappelijke gevolgen, dan voert de voor het onderzoek verantwoordelijke medewerker of PI eerst in eigen beheer een toetsing uit van het onderzoeksvoorstel.
  5. Als na deze toets gerede twijfel blijft bestaan over de vraag of het onderzoek vanuit ethisch perspectief toelaatbaar is, dan voert de FEC een inhoudelijke toetsing uit van het onderzoek volgens een door de commissie vast te stellen workflow.

Charter

De commissie heeft onder meer de opdracht gekregen om op verzoek van onderzoekers en docenten toetsingen uit te voeren van onderzoek dat vatbaar zou kunnen zijn voor kwetsbaarheden van ethische aard. De FEC adviseert gezagsdragers - instituuts- en onderwijsdirecteuren, decaan - die uiteindelijk beslissen over toelaatbaarheid of eventuele te nemen maatregelen.

Committee

The FEC  committee consists of:
Secretarial support:
   

Process

Please see the documentation for the description of the processes. If the case is not described, find a member of the committee and explain the situation.

Documentation for case evaluation

Note

In all cases keep personal data under all circumstances encrypted, do not talk to others regarding vulnerabilities, and do not leak data or methods before the original problem can be solved in a reasonable time following procedures.

Previous committee members

Related Information